Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania (zwłoki w spełnieniu) przez jedną z jej stron zobowiązania o charakterze pieniężnym?

Sąd Najwyższy w składzie rozpoznającym przedstawione zagadnienie prawne uznał za celowe przekazanie go na podstawie art. 390 § 1 zd. 2 k.p.c. do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego. Należy bowiem podkreślić, że z uwagi na powszechną praktykę zastrzegania w umowach kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy, ujednolicenie wykładni i stosowania prawa w tym zakresie ma istotne znaczenie.

Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2019 r. (sygn. III CZP 17/18) nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym.