Kto ponosi odpowiedzialność w sytuacji, gdy pracownik podczas wykonywania pracy wyrządzi innej osobie szkodę?

Zgodnie z art. 120 § 1 Kodeksu pracy „W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca”. Czyli co do zasady odpowiedzialność ponosi pracodawca.

Jednak, aby pracodawca poniósł odpowiedzialność, muszą być spełnione następujące przesłanki:

  1. Szkoda została wyrządzona przez pracownika osobie trzeciej.
  2. Zdarzenie w wyniku, którego doszło do szkody wystąpiło podczas wykonywania obowiązków pracowniczych przez pracownika.
  3. Działanie pracownika nie było umyślne. Choć nie wynika to wprost z przepisów,  taką interpretację przedstawił Sąd Najwyższy, który wskazał, że „w takiej sytuacji pracownik odpowiada wobec poszkodowanego za naprawienie szkody na zasadach ogólnych niezależnie od odpowiedzialności zakładu pracy”.

Pracodawca nie będzie jednak ponosił odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez swojego pracownika w sytuacji, gdy do deliktu dojdzie podczas wykonywania przez niego czynności niezwiązanych bezpośrednio z obowiązkami pracowniczymi.